CAMPANA A MARTELLO

07_08_2011 >

L'ADUNATA DELLE VALLI

Su, couragi, Piemonteis,
cosa steve lì sospeis,
vilipeis?
Su, couragi, dsviene!
La Librtà l'è rivà, finalment:
a l'è temp d' vendicheve
dle tiranije dij vost prepotent.

Eve forsi dsmentià
vostri frej, ch'a son rstà
massacrà,
ch'son perì pr libereve
dalle cadene dij vostri tiran?
L'è so sang, fieuj, arcordeve,
ch'a ciama vendeta ai Republican.

(Ballata Giacobina di fine '700)